INFORMACIÓ WEBFAMÍLIA

La via principal de comunicació dels professors i les professores amb les famílies, és la plataforma ITACA FAMILIAS (Webfamília). Totes aquelles famílies que no estiguen donades d’alta, o tinguen problemes d’accés, cal que ho facen per tal de coordinar-se i rebre informació tant del grup classe del seu fill o filla com a nivell individual.

A efectes de facilitar l’accés a ITACA famílies, podeu fer arribar la vostra sol·licitud al correu electrònic del centre 46004863@gva.es amb l’assumpte: ALTA ITACA FAMILIA i escrivint el
nom i cognom (pare/mare/tutor/a), i el dels fills/es matriculades en aquest centre educatiu.

Aquesta sol·licitud la poden descarregar al següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf

_____________________________________

La vía principal de comunicación de los profesores y las profesoras con las familias, es la plataforma ITACA FAMILIAS (Webfamília). Todas aquellas familias que no estén dadas de alta, o tengan problemas de acceso, hace falta que lo hagan para coordinarse y recibir información tanto del grupo clase de su hijo o hija como nivel individual.

A efectos de facilitar el acceso a ITACA familias, podéis hacer llegar vuestra solicitud al correo electrónico del centro 46004863@gva.es con el asunto: ALTA ITACA FAMILIA y escribiendo el
nombre y apellido (pare/madre/tutor/a), y el de los hijos/se matriculadas en este centro educativo.

Esta solicitud la pueden descargar en el siguiente enlace: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/sol-licitud_acces_web_familia.pdf

ACCÉS WEBFAMÍLIA
Traduir»